Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Rozloučení s „Paletkou“

V úterý 15. 6. se děti v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích loučily se svými kamarády, kteří po prázdninách nastoupí do 1.řídy základní školy. Mladší děti vyzdobily budoucím školákům slavnostně třídu a „školáčci“ jim na oplátku předvedli krátké pásmo veselých písniček o létě, prázdninách a těšení se do školy. Paní učitelky školáky ostužkovaly, předaly jim tablo s fotografiemi kamarádů a pěkné knihy pro malé čtenáře - “Jak myška učila zvířátka počítat“ a „Poddan a Čmuchal“. Ostatní děti je odměnily potleskem a zahrnuly upřímnými přáními zdraví, štěstí, školních úspěchů, nových pěkných zážitků a přátelství. Na závěr se „školáci“ společně vyfotografovali a my všichni jim přejeme úspěšný start do 1.třídy 1. září 2021.

Heidi Petrovičová MŠ Eliášova „Paletka“ Litoměřice

Den dětí v MŠ Mašinka

Den dětí oslavila MŠ Mašinka výpravou za pokladem. Pomocníky jim dělaly mapy, buzoly a fáborky. Cestou na Mostnou horu plnily úkoly, hádanky, vyzkoušely si koláž v přírodě a zahrály si na lesní hudební nástroje. V cíli děti našly poklad, na kterém se podíleli i rodiče. Patří jim srdečné díky.

Kubátová Radka

Čarodějnice Čudimůra v MŠ Kamarád

Ve středu 2. 6. 2021 děti v mateřské škole Kamarád ze 3. třídy zahrály na školní zahradě pohádku „O čarodějnici Čudimůře“ v rámci minimálně preventivního programu sociálně patologických jevů. Pohádka byla zaměřená na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě, prevenci proti kouření a osobní hygieně. Pohádka zaujala jak malé, tak starší děti a na závěr si všechny děti společně zazpívaly písničku s doprovodnou kytarou.

Michaela Radoušová

MŠ Delfínek - den dětí

Tak jako každý rok, jsme 1. 6. v Mateřské škole Delfínek oslavili společně den dětí. Pro děti byly na školní zahradě připraveny stanoviště se soutěžemi. Děti závodily na koloběžkách, trefovaly se míčem na terč, namotávaly autíčka na provázek, prolézaly opičí dráhu, chodily po lavičkách s pyramidou na hlavě, skákaly v pytlích, hledaly poklad v hromadě pilin, skákaly panáka na čas a přetahovaly se pomocí lana. Děti za každou splněnou disciplínu dostaly drobnou odměnu. Celé dopoledne nás provázelo krásné počasí, dobrá nálada a plno smíchu. Všechny děti si svůj den moc užily.

Kristýna Krejzová

Děti ze Sluníčka na „Severu“

Na programy, které pro naše předškoláky připravuje Středisko ekologické výchovy Sever, se děti vždy velmi těší. Programy zdejších lektorů jsou profesionálně připravené, povídání a činnosti se spontánně prolínají tak, aby si děti nové poznatky zapamatovaly prožitkem. Děti pozorují živou i neživou přírodu, zvířátka v teráriích, pod dozorem provádějí různé pokusy, lepí, vybarvují nebo vyplňují připravené úkoly k tématu.

Při této letos již čtvrté, a bohužel také poslední, návštěvě se děti při rozhovoru nad obrázky dozvěděly, že bez vody by nebyl možný život na Zemi, o tom, jakou sílu voda má, jaké škody dokáže napáchat. Děti se během plnění různých úkolů a her mohly přesvědčit o tom, jak rychle do sebe vsakuje vodu např. písek, kameny, hlína, který povrch nevsakuje vodu vůbec, co je to povodeň, kdy a proč k ní dochází, jaké mívá následky.

Děkujeme panu lektorovi za to, že svým pozitivním a skvělým přístupem, dokázal děti vždy zaujmout a vtáhnout do hry, předat jim spoustu nových poznatků i vědomostí.

Anna Kohlová

Děti oslavily svůj svátek - MŠ Lipová

Den dětí je den, který opravdu patří jen a jen dětem a jinak tomu nebylo ani v MŠ Lipová.

V úterý 1. 6. 2021 bylo pro děti na školní zahradě připraveno zábavné soutěžní dopoledne. Všichni společně jsme tento den slavili formou dětských her a radovánek. Heslem bylo: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a co nejvíce si to užít!" Zahrada byla vyzdobena barevnými fáborky, kterými byly označeny jednotlivé stanoviště. Děti nadšeně házely míčky na cíl, skládaly kostky, přenášely míček na lžičce, lovily rybky a na odrážedle nebo koloběžce projely nachystaný slalom mezi kužely. Starší děti pomáhaly mladším a nakonec se všem podařilo úspěšně zvládnout téměř všechny soutěže a ještě zažily spoustu legrace a radosti.

Všude zněl dětský smích. Za své snažení byly děti odměněny bublifukem a omalovánkami.

K celkovému pohodovému dopoledni přispělo i hezké počasí .

Lenka Vítková, MŠ Mládežnická

MDD v MŠ Beruška

Mezinárodní den dětí oslavily děti z MŠ Beruška pohybem. Za dopomoci rodičů si přivezly na školní zahradu kola, koloběžky či odrážedla a na zahradě si dopoledne poměřily cyklistické dovednosti. Tím však sportovní dopoledne teprve začalo. Po odložení bicyklů děti závodily ve skoku do písku, v hodu šiškou na strom, ve stavění báboviček, v hodu míčem na koš, ve shazování kuželek, ve zdolávání překážkové dráhy. Všichni jsme si prosluněné dopoledne užili. Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci.

Zuzana Maláková

Všechno jednou končí

A tak se také na konci školního roku v mateřské škole Větrník stalo. Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do základní školy. Děti ze dvou tříd si připravily na rozloučenou program plný písní, básní a tance s padákem. Při pasování na školáky byly děti odměněny pamětní knihou, šerpou a drobnými dárky pro vzpomínku na mateřskou školu. Vše proběhlo v radostné náladě v dopoledních hodinách na školní zahradě. Přejeme všem našim budoucím školákům šťastný start do nové etapy jejich života.

Jana Tomanová

Po stopách pytlomatu s dětmi z MŠ „Pohádka“

V minulém týdnu se děti ze třídy Koťátek seznamovaly s tím, jak se správně mají chovat k naší planetě, přírodě, a jak je důležité třídit odpad a co je pro přírodu užitečné a co naopak škodlivé. Proto se děti ve středu 26. května vydaly na vycházku: „Po stopách pytlomatu v Litoměřicích“. vpravo Pytlomaty jsou místa, kde si dobrovolníci individuálně odeberou pytle a gumové rukavice pro sběr odpadků poházených v přírodě. Učitelky ze třídy Koťátek si vzaly rukavice a pytle a s dětmi se vydaly uklidit okraj lesa u dětského hřiště na Mostné hoře. Děti pozorně sledovaly cesty a (bohužel) nacházely odpadky, které následně učitelky sbíraly do pytlů. Ke konci vycházky si děti zahrály kvíz „Třídím, třídíme, třiďte!“, kdy děti říkaly, do které barvy kontejneru odpadky patří a učitelka je dle správných odpovědí třídila. Cestou zpět do mateřské školy si zopakovaly básničku o tříděném odpadu. Učitelky se s dětmi domluvily, že odpadky se v lese nepohazují, a co si kdo do lesa přinese, to si má také opět odnést (pokud v okolí nejsou kontejnery). Koťátka se už nyní těší na další výpravu za poznáním a dobrodružstvím.

Lenka Chudobová, MŠ „Pohádka“

Nařízení MZ

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku, Děti a pedagogové nemusí.

Vedení školy.

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září uvítáme všechny naše děti v kmenových mateřských školách bez omezení. Těšíme se.

Za všechny zaměstnance Monika Mejtová, ředitelka školy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |